Wróć do artykułów

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
11.07.2011
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011r. (Dz.U. Nr 106,poz. 622), nowelizującą m.in. przepisy Kodeksu spółek handlowych ustawodawca uregulował problematykę przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Wspomniana nowelizacja weszła w życie w dniu 1 lipca 2011r.

Zgodnie z nową regulacją (art. 551 § 5 ksh) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić swoją działalność w jednoosobową: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Osoba fizyczna z dniem przekształcenia staje się akcjonariuszem/udziałowcem spółki powstałej na skutek przekształcenia, a spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z przekształconą działalnością gospodarczą. (art. 5842 ksh)

Celem przekształcenia należy dokonać następujących czynności (art. 5845 ksh):

1. Sporządzenie planu przekształcenia.Plan przekształcenia powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 5846 ksh) i powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy. (art. 584 7 ksh) Ponadto, do planu przekształcenia należy dołączyć dokumenty wskazane szczegółowo w art. 5847 § 2 ksh, w tym projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego, wycenę składników majątku oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta. (art. 5848 ksh)

2. Złożenie przed przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu oraz powołania członków organów spółki.Oświadczenie o przekształceniu winno zostać złożone w formie aktu notarialnego i wskazywać w szczególności typ spółki w jaki zostanie przekształcona działalność przedsiębiorcy, wysokość kapitału zakładowego spółki, dane osobowe członków zarządu oraz zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy jako wspólnikowi/akcjonariuszowi spółki. (art. 584 9 ksh)

3. Zawarcia umowy spółki lub podpisania statutu spółki.Przy dokonaniu tych czynności należy w szczególności stosować odpowiednio przepisy dotyczące powstania danej spółki. (art. 5844 ksh)

4. Dokonania wpisu spółki w KRS i wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu przekształconej spółki, na wniosek których dokonywane jest o ogłoszenie o dokonanym przekształceniu (art. 584 11 ksh, art. 584 12 ksh). Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu krs (KRS W3 – sp. z o.o., KRS W4 s.a., oraz dołączyć m.in. formularz KRS WH wskazując w jaki sposób powstała przekształcona spółka) Przy czym należy pamiętać, że od 1 lipca 2011r. opłata za rejestrację spółki kapitałowej wynosi 500zł a nie 1000zł. (art. 52 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późń zm.) Należy również pamiętać o uiszczeniu 500zł tytułem ogłoszenia o wpisie przekształconej spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (§8 1.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 15 kwietnia 1996 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 204, z późń. zm.)

Dokonane przekształcenie nie uwalnia przedsiębiorcy od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w okresie prowadzonej jednoosobowo działalności. Przez okres 3 lat licząc od dnia przekształcenia odpowiada on na równi ze spółką za wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia. (art. 58413 ksh)