Wróć do artykułów

Zapis na sąd polubowny obowiązuje jedynie sygnatariuszy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
29.07.2011
Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 36/11) udzielił odpowiedzi na następujące pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach:Czy umowa procesowa w postaci zapisu na sąd polubowny jest skuteczna wobec dłużników solidarnych, którzy nie są stroną stosunku prawnego, którego dotyczy zapis na sąd polubowny a jedynie ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podmiotu będącego stroną tego stosunku prawnego? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 36/11) zapis na sąd polubowny obejmuje jedynie sygnatariuszy tego zapisu, oraz ich następców prawnych.Powyższy pogląd zasługuje na aprobatę, w polskim porządku prawnym obowiązuje bowiem zasada swobody kształtowania umów (Art. 3531 kc), a nie swoboda kształtowania stosunków zobowiązaniowych, w szczególności co do zasady nie jest dopuszczalne kształtowanie zobowiązań cywilnoprawnych wobec osób, które nie są stronami danej czynności prawnej.