Wróć do artykułów

Przesłanki skutecznego złożenia środka odwoławczego drogą elektroniczną

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.05.2012
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012r. (sygn. akt III CZP 9/12), wniesienie przez stronę postępowania środka odwoławczego drogą elektroniczną jest tylko wtedy skuteczne gdy przepis szczególny dopuszcza taką formę złożenia. Pismo złożone z uchybieniem tej procedury, będzie skutecznie wniesione jeżeli zostanie wydrukowane w sekretariacie sądu z zachowaniem terminu do wniesienia środka odwoławczego, a następnie strona uzupełni brak formalny pisma poprzez jego podpisanie.

Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 9/12).1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 3 k.p.c.). Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).

Źródło: ww.Sn.pl