Wróć do artykułów

Ryczałtowe odszkodowania za naruszenie praw autorskich niezgodne z Konstytucją RP

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.07.2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zgodności z Konstytucją RP art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Trybunał uznał, że przepis ten jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim uprawnia osobę, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, do żądania naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwu- lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, należnego tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, niezależnie od faktycznie poniesionej szkody.

Jak wynika z informacji prasowej udzielonej przez Trybunał Konstytucyjny po wydaniu wyroku, nie jest wykluczone oparcie odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie ryczałtowej, jednak w takiej sytuacji muszą być zachowane proporcje między odszkodowaniem a poniesioną szkodą przez uprawnionego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego obecna regulacja nie gwarantowała w sposób dostateczny poszanowania praw sprawcy naruszenia praw autorskich, stąd została wyeliminowana z obrotu prawnego.

Źródło: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8390-prawo-autorskie-ochrona-majatkowych-praw-autorskich-odszkodowanie/