Wróć do artykułów

Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wpisanej do CEIDG

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.05.2016

Od dnia 19 maja 2016 r. w krajowym porządku prawnym obowiązuje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Jedną z wprowadzonych nowości jest zgodnie z art. 16a obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 5, (tj. adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony) podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu należy przedłożyć na wezwanie właściwego organu czyli organu ewidencyjnego. W sytuacji powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Sankcją za niewykonanie zobowiązania określonego przez ministra jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru w drodze decyzji administracyjnej. Zasadą jest, że wpis wykreślony z CEIDG jest jawny.
Ustawodawca w noweli wprowadza wyjątek, który umożliwia niepublikowanie wykreślonych danych w rejestrze, na wniosek osoby która, rzeczywiście tytuł prawny do nieruchomości posiada, a dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości.