Wróć do artykułów

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.06.2016

Dnia 20 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach. Część ze znowelizowanych przepisów wejdzie w życie dopiero od stycznia 2017 r., jednak już dziś warto wskazać kilka najistotniejszych zmian.
Nowelizacja zmniejszyła liczbę członków założycieli konicznych do rejestracji stowarzyszenia. Obecnie wystarcza do tego 7 członków, którzy wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia oraz uchwalają statut. W poprzednim stanie prawnym wymaganą liczbą członków założycieli było 15 osób, co budziło trudności w zebraniu i utrzymaniu wymaganej ilości członków.
Rozszerzono obowiązek sądu rejestrowego związany z powiadamianiem organu nadzoru. Organ nadzorujący będzie powiadomiony poprze przesłanie odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, listy założycieli i podjętych uchwał. Sąd rejestrowy, na podstawie art. 16, będzie zawiadomić właściwy organ nadzorujący także o wykreśleniu. Zniesiono zatem obowiązek wypowiedzenia się organu nadzoru co do statutu, w obecnym stanie prawnym takie żądanie będzie musiało zostać przez organ dostatecznie wyjaśnione.
Nowela dookreśliła, że postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych jest wolne od opłat sądowych,

Nowe przepisy przyznają stowarzyszeniom zwykłym zdolność prawną, uznając je za ułomne osoby prawne, poprzez określenie zakresu odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania oraz warunki ich zaciągania. Stowarzyszenia zwykłe będą mogły finansować swoją działalność również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, a także będą mogły na ogólnych zasadach uzyskiwać dotacje oraz prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Podsumowując znowelizowane przepisy prawa o stowarzyszeniach wprowadzają szereg ułatwień koniecznych do założenia i rejestracji stowarzyszenia. Takie ukształtowanie przepisów ma na celu rozwijania aktywności społeczeństwa i zaangażowania w działalność obywatelską