Wróć do artykułów

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego a koszt udzielonego kredytu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
27.06.2016

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorca będący konsumentem ma możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Art. 48 ustawy wprost wskazuje, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
W sytuacji, w której konsument spłaca zaciągnięte zobowiązanie przed terminem spłaty określonym w umowie całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
Regulacje art. 48 i 49 ustawy o kredycie konsumenckim stanowią implementację dyrektywy unijnej, która stanowi, że „konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”.
Wszystkie koszty mieszczące się w definicji całkowitego kosztu kredytu zgodnie z ustawą ulegają proporcjonalnemu obniżeniu, w tym także koszty poniesione przez konsumenta.
Reasumując, art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu. Obniżenie kosztów ma charakter proporcjonalny i odnosi się do czasu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12368