Wróć do artykułów

Zasiłek celowy, a wypłata odszkodowania

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.09.2016

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 14 września 2016 r. rozstrzygnął sporną kwestię, przyjmując, że ubezpieczyciel nie może obniżać odszkodowania za zniszczone (np. w wyniku powodzi) mienie o kwoty otrzymane przez poszkodowanego w ramach pomocy publicznej.

Sąd Najwyższy orzekł, że okolicznością determinującą wypłatę zasiłku jest udzielenie wsparcia poszkodowanemu, gdy poniesiona została strata lub zaistniała trudna sytuacja życiowa i bytowa osoby poszkodowanej.
Przyznana pomoc w postaci zasiłku może miech charakter bezzwrotny i są to wyłącznie względy uznaniowe podmiotu wypłacającego określoną pomoc. Natomiast w wypadku odszkodowania
z umowy OC wynika bezwzględny obowiązek wypłaty świadczenia w razie zajścia okoliczności określonych w ustawie. Zgodnie ze stanowiskiem sądu świadczenia te mają różny charakter i jedno nie wyklucza drugiego, są one od siebie niezależne.
Sąd uznał zatem, że wypłacone odszkodowanie za szkody nie może być pomniejszone o zasiłek z pomocy społecznej, mimo że czasem może to oznaczać rekompensatę wyższą niż szkoda.

Sygn. akt: III CZP 35/16