Wróć do artykułów

Zakres odpowiedzialności sprawcy szkody za koszt najmu pojazdu zastępczego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.12.2016

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 30 listopada 2016 r., rozstrzygnął wątpliwości czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.
Zgodnie z najnowszym stanowiskiem SN, ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.
Art. 828 §1 stanowi, że jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.
Sąd Najwyższy przyjął, że do szkody powypadkowej należy doliczyć także koszty najmu samochodu zastępczego i w takim zakresie przysługuje ubezpieczycielowi roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=839&ListName=Zagadnienia_prawne