Wróć do artykułów

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.03.2017

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którą komornik może sprzedać ruchomość także w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela.
Na wniosek wierzyciela o przeprowadzenie licytacji drogą elektroniczną komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.
Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej należy złożyć przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.
Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.