Wróć do artykułów

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.07.2017

Projekt ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych z dnia 14 lipca 2017 r. Nowelizacja ma regulować kwestię działania przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W założeniach projektu zmiany miałyby zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.
Projekt wskazuje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa.
Z chwilą śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny używać będzie nazwy przedsiębiorstwa w spadku. Zarządcą sukcesyjnym będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zarządcę powołać będzie mógł przedsiębiorca w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powołanie zarządy będzie możliwe także w taki sposób, że przedsiębiorca udzieli prokury zastrzeże za zgodą prokurenta, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.
Jeżeli przedsiębiorca sam nie powołał zarządy sukcesyjnego powołane do tego mogą być osoby takie jak małżonek przedsiębiorcy, osoba, która przyjęła zapis windykacyjny lub osoba, która przyjęła spadek w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.
Do podstawowych zadań zarządy należeć będzie dokonywanie czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna będzie zgoda następców prawnych oraz małżonka, którym przysługiwać będzie udział w przedsiębiorstwie w spadku.
Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12300657