Wróć do artykułów

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
23.04.2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.
Jedna z propozycji zakłada, iż ważność pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie będzie można podważać jedynie przez 5 lat.
Według autorów nowelizacji zmiana służyć miałaby zapewnieniu interesów właścicieli obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie będącej w obiegu decyzji pozwolenia na budowę, jak również budynków dla których została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie.
Zwolennicy propozycji wskazują , że ograniczenie czasowe mogłoby zmniejszyć ilość sporów sądowych wytaczanych w sprawach kilkudziesięcioletnich już budynków, często latami zamieszkiwanych przez ludzi.

Nowela przewiduje również propozycje dotyczące tzw. abolicji samowoli budowlanej.
Tutaj nowością jest uzależnienie przeprowadzenia procedury legalizacyjnej od wniosku inwestora. W obecnym stanie prawnym, organ nadzoru budowlanego, kiedy stwierdza samowolę budowlaną, wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych, sprawdza możliwość legalizacji i niezależnie od woli inwestora wdraża procedury legalizacyjne. Zgodnie z Raportem budowlanym z I półrocza 2018 roku, opublikowanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, tylko 10% kończy się docelowo legalizacją. Częstokroć wolą inwestora jest brak legalizacji i wydanie decyzji o rozbiórce. Dzięki zmianom, organ nadzoru budowlanego mógłby od razu wydawać decyzję o rozbiórce, jak to bywa w 90% przypadków. Takie rozwiązanie sprzyjałoby również ekonomice procesowej.
Dodatkowo, samowole, od postawienia których minęło 20 lat i wobec których nie toczą się postępowania w nadzorze budowlanym, według noweli można było zalegalizować w trybie uproszczonym. Projekt usuwałby znaczną część obowiązków leżących po stronie inwestora. Miałby zawiadamiać PINB jedynie o zakończeniu budowy, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i o terminie zakończenia budowy oraz inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną, z której wynikać miałoby, że obiekt nadaje się do użytkowania i nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia. Rola PINB sprowadzać miałaby się tylko do sprawdzenia czy w sprawie nie toczyło się wcześniej postępowanie legalizacyjne oraz kompletności dokumentów. Nowelizacja nie przewiduje ani badania zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani opłaty legalizacyjnej.

Źródło:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r560677122,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html