Wróć do artykułów

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.11.2021

W nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustawodawca wprowadził szereg nowych rozwiązań. Wśród zmian m.in. zobowiązanie osób prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów lub działalność w zakresie walut wirtualnych do uzyskania wpisu w rejestrze.

„Działalność w zakresie walut wirtualnych”

Ustawodawca wprowadził do ustawyprzepisy regulujące działalność w zakresie walut wirtualnych. Pojęcie to oznacza działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
 • pośrednictwa w wymianie, o której mowa wyżej,
 • prowadzenia w formie elektronicznej zbiorów (rachunków) danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Ustawa zobowiązuje osoby prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, także w przypadku przeprowadzania transakcji okazjonalnej z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub większej.

„Działalność na rzecz spółek lub trustów”

Taka działalność obejmuje działalność gospodarczą w postaci świadczenia przez przedsiębiorców* usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

*niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, czyli takimi jak banki, SKOKi, instytucje płatnicze, firmy oraz fundusze inwestycyjne czy ubezpieczeniowe, doradcy podatkowi [art. 2 ust. 1 AML].

Wymóg niekaralności i udokumentowanej wiedzy

Ustawodawca przewidział także dodatkowe wymogi, które muszą spełnić przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych bądź na rzecz spółek lub trustów:

I. Wymóg niekaralności

 1. Osoby fizyczne nie mogą być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa opisane wyżej lub inne umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymóg udokumentowanej wiedzy

Osoby fizyczne chcące prowadzić działalność na rzecz spółek lub trustów muszą mieć ukończone szkolenie lub kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów, albo wykonywać przez minimum rok czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

Warunek ten dotyczy prawdopodobnie także osób fizycznych zasiadających w organach osób prawnych. Nie wynika to z ustawy bezpośrednio, lecz taka interpretacja jest możliwa biorąc pod uwagę powód wprowadzenia powyższych rozwiązań, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiednich kompetencji osób prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów, celem zagwarantowania ochrony przed ewentualnymi oszustwami podatkowymi.

– zaznacza mec. Jakub Szkutnik

Termin i procedura uzyskania wpisu do rejestru

Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych mają czas do 30 kwietnia 2022 r. na uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru – działalności na rzecz spółek lub trustów / działalności w zakresie walut wirtualnych. Podmioty, które rozpoczną działalność od 31 października 2021 r. lub później powinny uzyskać wpis zanim rozpoczną prowadzenie tego typu działalności.

Sam proces złożenia wniosku nie będzie zbytnio skomplikowany dzięki jedynej możliwości jaką jest wersja elektroniczna składana za pośrednictwem platformy ePUAP. Organ właściwy dokona wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku o wpis z dołączonym wymaganym oświadczeniem.

Prowadzenie opisanych typów działalności bez posiadania wpisu do rejestru będzie podlegało karze finansowej, która może wynieść maksymalnie 100 tys. złotych.

– dodaje mec. Jakub Szkutnik