Wróć do artykułów

Znaki towarowe w projekcie nowego Prawa własności przemysłowej

Autor

Aplikant Adwokacki Mateusz Gołacki
27.06.2022

Prawo własności przemysłowej już wkrótce czeka całkowita rewolucja. Trwają prace rządowe nad projektem nowej ustawy. Nadrzędnym celem tej regulacji ma być dostosowanie przepisów do wymogów współczesności, przyspieszenie prac Urzędu Patentowego oraz przejrzyste i całościowe uregulowanie wszystkich instytucji, związanych z własnością przemysłową.

            Choć z jednej strony planowane zmiany mają być bardzo głębokie (nowa ustawa w założeniu ma mieć łącznie 498 artykułów, znacznie więcej niż obecnie obowiązujący akt prawny), tak z drugiej – w wielu aspektach zmiany polegać będą na usystematyzowaniu i ujednoliceniu już obowiązujących przepisów. W niniejszym artykule ciężar rozważań położony zostanie na najważniejsze zmiany, które nowe Prawo własności przemysłowej wprowadzi w zakresie znaków towarowych: ich zgłaszania do Urzędu Patentowego RP, a także prowadzenia spraw spornych przed Urzędem.

Cel: przyspieszenie postępowania

            Jednym z głównych celów ustawodawcy jest maksymalne przyspieszenie postępowań. Obecnie w przypadku zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP, Urząd bada czy nie zachodzą bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji znaku towarowego (jak np. brak zdolności odróżniającej, sprzeczność z dobrymi obyczajami), a następnie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego. Od dnia ogłoszenia osobom, które uprawnione są do korzystania ze znaków towarowych, które narusza zgłoszony znak przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu. Oznacza to, że przez okres przynajmniej 3 miesięcy po dacie ogłoszenia, znak towarowy nie może zostać zarejestrowany, z uwagi na fakt, że Urząd oczekuje na ewentualne sprzeciwy.

            Nowa ustawa, w celu przyspieszenia postępowania, skraca ten okres do 2 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony sprzeciw (zwany według nowych przepisów opozycją; zmiana nazwy nie będzie miała dużego praktycznego znaczenia), znak towarowy będzie mógł zostać zarejestrowany miesiąc wcześniej niż według obecnych przepisów. Z uwagi na fakt, że w praktyce sprzeciw wnoszony jest w znacznie mniej niż 10% spraw, zmiana ta spowoduje znaczące przyspieszenie rozpoznania wielu zgłoszeń.

Wniesienie opozycji- nowe zasady

            Bardzo ważną i nietypową jak na polskie przepisy zmianą jest to, że datą wniesienia opozycji według nowych przepisów nie będzie data jej nadania w placówce pocztowej, a data jej doręczenia do Urzędu Patentowego. Wpłynie to na dalsze przyspieszenie postępowania, jednak stanowić będzie wyzwanie dla osób wnoszących opozycję, dla których termin na dokonanie tej czynności faktycznie będzie jeszcze krótszy niż 2 miesiące.

            Przy tym, nowa ustawa nie będzie zawierać już wymogu ogłoszenia zgłoszenia znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, a podanie informacji o zgłoszeniu do wiadomości publicznej, co następować będzie przez publikację informacji na stronie internetowej Urzędu Patentowego.  

            Odmiennie niż na podstawie aktualnego stanu prawnego, opozycja nie będzie musiała zawierać wszystkich twierdzeń i dowodów, a do jej skuteczności wystarczające będzie zwięzłe przedstawienie stanowiska przez osobę uprawnioną. Możliwe będzie uzupełnienie opozycji o dalsze twierdzenia i dowody na późniejszym etapie, po późniejszym wezwaniu do przedstawienia wszystkich okoliczności przez Urząd Patentowy RP. Takie rozwiązanie ma na celu zachętę do polubownego rozwiązania sporu pomiędzy uprawnionym do wniesienia opozycji a zgłaszającym znak towarowy. Do skutecznego wniesienia opozycji wystarczać będzie zwięzłe przedstawienie stanowiska.

Sposób załatwienia sporu

            Kolejną zmianą w tym zakresie będzie to, że w terminie miesiąca strony będą mogły wspólnie zawiadomić Urząd Patentowy o chęci polubownego rozwiązania sporu. W takim przypadku Urząd wyznaczy 2-miesięczny termin na zawarcie porozumienia. Jest to znacząca zmiana względem obecnych przepisów, zgodnie z którymi Urząd obligatoryjnie wyznacza stronom termin na polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku realnej woli stron do zawarcia porozumienia, rozwiązanie takie jedynie wydłuża postępowanie.

            W przypadku, gdy strony nie wyrażą wspólnej woli podjęcia rokowań lub pomimo upływu 2-miesięcznego terminu nie dojdą do porozumienia, Urząd wyznaczy termin na ostateczne uzupełnienie opozycji. Dopiero na tym etapie, wnoszący opozycję będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów, uzasadniających jego stanowisko.

Zdaniem Autora:          

  Rozwiązanie takie ocenić trzeba pozytywnie. Wpłynie ono na przyspieszenie postępowań poprzez odejście od wyznaczania obowiązkowego okresu na prowadzenie rozmów ugodowych. Strona wnosząca opozycję będzie miała przy tym możliwość powołania wszystkich swoich twierdzeń już na etapie jej wnoszenia, jednak będzie mogła także zachować określone informacje na etap po nieudanych negocjacjach ze zgłaszającym znak. Ponadto, w przypadku wycofania opozycji przed chwilą wyznaczenia terminu na jej uzupełnienie, stronie będzie zwracana w całości opłata od opozycji, co stanowić będzie dodatkowy bodziec motywujący do polubownego oraz szybkiego rozwiązania sporu.

              Zauważyć też trzeba, że nowa ustawa doprecyzuje, kto będzie mógł wnieść opozycję. Na podstawie obecnych przepisów nie jest do końca jasne, czy takie prawo przysługuje osobie uprawnionej do korzystania ze znaku towarowego na podstawie licencji. Nowa ustawa rozwieje tę wątpliwość i wprost dopuści takie osoby do kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia opozycji.

Nowe zasady pobierania opłat

            Istotnym uproszczeniem procedury rejestracji znaku towarowego będzie także pobieranie jednej opłaty za cały proces rejestracji. Obecnie, Urząd pobiera opłatę zarówno na etapie złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Postepowanie kończy się wydaniem decyzji warunkowej, która staje się decyzją ostateczną po wniesieniu opłaty za publikację znaku i opłaty za pierwszy okres ochronny.  Na podstawie nowych przepisów wszystkie trzy opłaty (za zgłoszenie, publikację i pierwszy okres ochronny) pobierane będą łącznie przy zgłoszeniu, a Urząd wydawał będzie ostateczną decyzję, nie warunkując jej dokonaniem opłaty za publikację i pierwszy okres ochronny.

Pozostałe zmiany

            Zmianie ulegnie też szereg innych, mniej istotnych kwestii, takich jak na przykład regulacje związane ze zgłaszaniem wspólnych znaków towarowych. Także i ta procedura zostanie uproszczona. Brak będzie obowiązku dołączania regulaminu korzystania ze znaku towarowego, a kwestie wspólności znaku regulowane będą przez przepisy Kodeksu cywilnego.

            Projektowane przepisy dążyć będą do maksymalnego skrócenia postępowań oraz ich uproszczenia, tak by okres oczekiwania na udzielenie znaku towarowego uległ skróceniu. Proponowane regulacje przyczynić mogą się do takiego efektu, jednakże poczekać należy na końcowy kształt przepisów (projekt nie trafił jeszcze do Sejmu), a następnie na rozwój praktyki Urzędu w ich stosowaniu.

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co robimy odwiedź nasz profil na Linkedin. Piszemy tylko o sprawach ważnych dla przedsiębiorców.